Vi finns där du verkar och bor

För att fortsätta att vara en trygg finansiell partner för företag och invånare i verksamhetsområdet är det viktigt att banken har en tillfredsställande lönsamhet. De resurser vi bygger upp stannar kvar i området och gynnar våra kunder. Som sparbank har vi inga aktieägare. Istället avsätts en del av vinsten till allmännyttiga ändamål inom det område där våra kunder verkar och bor.

Vi vill på detta sätt främja utveckling och tillväxt och synliggöra vårt engagemang inom vårt verksamhetsområde. Vi ser också detta som ett sätt att säkerställa vår långsiktiga lönsamhet. Detta arbete har vi valt att kalla för Åse Viste Fonden.

Vem kan söka?

Medel ur fonden kan utgå till organisationer, föreningar och privatpersoner för ändamål som kan bli till allmän nytta eller betydelse för samhällsutvecklingen i bankens verksamhetsområde.

Inriktningar

Åse Viste Fondens beslutande kommitté har fastlagt att bidrag kan beviljas inom följande fyra områden:

 • Kultur & Musik
 • Näringsliv
 • Idrott & Hälsa
 • Forskning & Utbildning

Prioriterade projekt

Åse Viste Fondens beslutande kommitté har fastlagt vissa grundläggande principer och riktlinjer för sin bidragsgivning.

Åse Viste Fonden prioriterar projekt:

 • som inom respektive område syftar till någon form av utveckling
 • som är tidsbegränsade och har tydligt formulerade mål
  där betydande insats görs av sökanden och/eller av annan finansiär
 • som bidrar till aktivitet i Sparbankens verksamhetsområde
  där sökanden anger hur utvärdering/uppföljning kommer att ske
 • som ger Åse Viste Sparbank goodwill;

Det finns områden och verksamheter som normalt inte beviljas bidrag av Åse Viste Fonden. Exempel på sådana är:

 • ändamål som avser löpande verksamhet och driftskostnader
 • ändamål som normalt finansieras med kommunala, regionala eller statliga medel
 • underhåll eller reparationer
 • partipolitiska organisationer, trossamfund, religiös eller politisk verksamhet
 • sponsring

Beslutsnivåer/organisation

Åse Viste Sparbanks styrelse ska årligen lämna förslag till vinstdisposition och ska i samband med det även lämna förslag till avsättning av resurser till Åse Viste Fonden. Huvudmännen beslutar sedan om storlek på avsättningen av vinsten vid den årliga stämman.

Åse Viste Fonden hanteras av en kommitté som består av samma styrelseledamöter som i Åse Viste Sparbank.  Majoritetsbeslut gäller och minst tre ledamöter måste vara närvarande för beslutsbarhet. Bankens styrelseordförande är även ordförande i kommittén och har utslagsröst.

Vid bankens årsstämma eller vid huvudmannamöten redogörs för verksamheten i Åse Viste Fonden. Därutöver granskas den av internrevisionen.

Ansökningar

Åse Viste Fonden behandlar inkomna ansökningar och kan också själv, tillsammans med samarbetspartners, initiera intressanta projekt.

Ansökningar ska innehålla information om vad det avser, dess mål och syfte samt förväntat resultat för verksamheten. Det ska finnas en aktivitets- och tidplan, hur utvärdering kommer att ske, egen insats samt kontaktuppgifter.